Sağlık Tedbiri
17 Mayıs 2019

SAĞLIK TEDBİRİ

           “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında; mahkemelerce alınan sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı olanların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.

           5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında “ Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri marifetiyle sağlık tedbirinin yerine getirileceği uygun sağlık kurum veya kuruluşunu belirleyerek, çocuğun bu kuruma ilk müracaatını sağlamak zorundadır. Ayakta tedavisi uygun görülen çocukların tedavisi; ana, baba, vasisi, bakım ve gözetimini üstlenen kimseler ya da haklarında bakım ve barınma tedbiri verilmiş ise bu tedbiri yerine getirmekle yükümlü kurum ya da kuruluşlarca belirlenen sağlık kurumlarına gönderilmeleri ile sağlanır. Gerektiğinde kolluk birimlerinden güvenliğin sağlanması için yardım istenebilir.”denilmektedir.

Tedbir kararlarını yerine getirmekle görevli kişi, kurum veya kuruluşlarca, bu tedbir kararlarının nasıl yerine getirileceği konusunda bir plân hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu plân çocuğun teslim edildiği ya da teslim alındığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde mahkeme veya çocuk hâkiminin onayına sunulur. Mahkeme veya çocuk hâkimi, gerektiğinde uygulama plânının değiştirilmesini isteyebilir.

            Tedbir kararını veren mahkeme veya çocuk hâkimi, tedbir kararlarının uygulanmasını, tedbirden beklenen gayenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, uygulanan tedbirin çocuğun gelişimini hangi yönde etkilediğini en geç üçer aylık sürelerle incelettirir.

         Çocukların muayene ve tedavi amacıyla yönlendirme yapılan sağlık kurumuna müracaatının sağlanması, sağlık kurumu tarafından düzenlenen tedavi planının takip edilmesi ve tedavi süreci ile ilgili raporların toplanıp Müdürlüğümüze ulaştırılması amacıyla her ilçede bulunan Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışan bir sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bu kişilerin isim ve irtibat numaraları liste halinde birimde bulunmaktadır.

            Randevu günü ve saati belirlendikten sonra hastaneye ve kişinin ikamet ettiği bölgeyle ilgilenen TSM’ye randevu saati ile ilgili resmi yazı yazılarak bilgi verilir.

            TSM de  görevli olan sağlık personeli refakatinde, kişinin hastanede muayene olması sağlanır.

Konuyla ilgili olarak, kişinin ilk müracaatının sağlanmasından başlayan süreç ve muayene olduktan sonra hastane tarafından kişi hakkında düzenlenen doktor raporu mahkemeden gelen yazı tebliğ tarihinden 7 ya da 10 gün içerisinde mahkemeye bilgi yazısı ile yazılır.

            Çocukların tedavileri ile ilgili olarak her üç ayda bir ilgili mahkemeye bilgi verilmektedir.